ΑΡΧΙΚΗ

ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η εταιρία ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί θυγατρική εταιρία της εισηγμένης Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην οποία η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 90%. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1981 ως Ε.Π.Ε. ενώ το 1986, μετατράπηκε σε Α.Β.Ε.Ε. και λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Η έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται στον Δήμο Βριλησσίων Αττικής, οδός Τήνου 12Α.

Βασικό αντικείμενο εργασιών της είναι η επεξεργασία µαρµάρων, κυρίως σχίσιµο όγκων, για τρίτους (εργασίες φασόν) καθώς και η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων στο εξωτερικό, κάθε παρόµοια ή συναφής εργασία, η οποία έχει σχέση µε τα προαναφερθέντα αντικείμενα. Τέλος αντικείμενο εργασίας αποτελεί και η σύναψη συµβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των προαναφερόμενων προϊόντων σε πάσης φύσεως οικοδοµικά έργα